Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie


CEL STUDIÓW:

Głównym celem studium jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem miast.

Istotą zarządzania zintegrowanego jest uwzględnianie szerokiego kontekstu funkcjonowania miasta i podejmowanie kompleksowych działań na rzecz jego rozwoju, w zgodzie m.in. z wytycznymi Unii Europejskiej. Narzędzia zintegrowanego zarządzania umożliwiają sprawne przekładanie wielu strategii i programów krajowych, regionalnych i europejskich na zrównoważone i skuteczne działania na szczeblu lokalnym.

Zarządzanie zintegrowane – synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych – umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miasta przez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

PROGRAM:

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

Więcej informacji o programie Studium ZZRM na: www.podyplomowe.mck.pk.edu.pl/?page=program

ULOTKA: plik pdf
GRUPY DOCELOWE:
 • Przedstawiciele samorządów, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci.
 • Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnych samorządach lub administracji.
LICZBA SŁUCHACZY: 15-30 osób

WARUNKI UCZESTNICTWA:
 • ukończenie studiów wyższych,
 • terminowe zgłoszenie i wniesienie opłaty za studia.

  O przyjęciu może decydować kolejność zgłoszeń.

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry, 230 godzin.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: październik 2017
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ: lipiec 2018

Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, przy ul. Skarżyńskiego 1,

-- w piątki, w godzinach 15.00-20.00,
-- w soboty, w godzinach 10.00-17.15.

Harmonogram zjazdów w semestrze zimowym r.a. 2017/18:

- 13-14 października
- 27-28 października
- 17-18 listopada
- 1-2 grudnia
- 15-16 grudnia
- 12-13 stycznia
- 26-27 stycznia
- 9-10 lutego
- 15-16 lutego

WYMAGANE DOKUMENTY:
 • karta zgłoszenia (PDF), (DOC);
 • odpis dyplomu ukończenia studiów;
 • 2 zdjęcia45x65mm.
  Uwaga: kartę zgłoszenia należy przesłać elektronicznie na adres: mck@pk.edu.pl oraz ponownie osobiście lub pocztą, razem z pozostałymi dokumentami (odpisem dyplomu ukończenia studiów i zdjęciami), na adres: Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej, ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków.

KOSZT UCZESTNICTWA:

3850 zł – płatny w całości lub w dwóch ratach.

Polecamy POŻYCZKI NA KSZTAŁCENIE

Jest to program nieoprocentowanej pomocy zwrotnej na finansowanie kształcenia ustawicznego, np. studiów podyplomowych.

Istnieje możliwość umorzenia 20-25% pożyczanej kwoty.
Pożyczki dostępne są zarówno dla osób pracujących (w ramach każdej formy zatrudnienia), jak i dla osób samozatrudnionych oraz niepracujących (bezrobotnych, na urlopach wychowawczych itp.).

Nabór wniosków rozpocznie się dnia 18.09.2017 o godz. 10.00.

Więcej na: http://inwestujwrozwoj.pl

ORGANIZATORZY Studium i Seminarium ZZRM

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK

Celem Centrum, założonego w 1985 r., było kształcenie urbanistów i podnoszenie kwalifikacji kadr inżynierskich w krajach rozwijających się. Obecna działalność Centrum obejmuje prowadzenie kursów przygotowujących cudzoziemców z różnych krajów świata do studiów i badań naukowych w dziedzinie architektury, innych dziedzinach nauk technicznych, ekonomicznych, artystycznych i humanistycznych. Nadrzędną misją Centrum jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju.


Fundacja Sendzimira

Fundacja inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Misją Fundacji Sendzimira jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi.


PARTNERZY Studium i Seminarium ZZRM

INTBAU Polska – International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism

INTBAU – Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki, jest międzynarodową organizacją wspierającą tradycyjne budownictwo, zachowanie lokalnego charakteru regionów oraz tworzenie przyjaznych ludziom miejsc do życia. INTBAU ma obecnie ok. 5 tys. aktywnych członków w ponad stu krajach. Na świecie działa 22 niezależnych filii INTBAU, które poprzez edukację, szkolenia i publikacje zachęcają do rewaloryzacji lokalnych tradycji, rzemiosł i budynków oraz tworzenia nowych struktur z poszanowaniem wartości kulturowych i krajobrazowych.


ICLEI – Local Governments for Sustainability

ICLEI – Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju to globalna sieć miast, od ponad 20 lat zaangażowana w promowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i aktywna w takich obszarach jak np. energia i zmiany klimatu, bioróżnorodność, mobilność, zrównoważone zamówienia publiczne, gospodarka wodna, partycypacja społeczna i zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Sieć zrzesza ponad tysiąc członków na całym świecie. Misją ICLEI jest wspieranie miast w ich wysiłkach na rzecz tworzenia lepszych miejsc do życia.


MiLA – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Fundacja pomaga mieszkańcom różnych regionów dostrzec bogactwo dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miejsc, w których żyją, by potrafili odpowiedzialnie i twórczo wykorzystać je do rozwoju lokalnego. Kreuje nowe rozwiązania w dziedzinie turystyki zrównoważonej, przedsiębiorczości, partycypacji społecznej, edukacji ekologicznej, ekonomicznej i rozwojowej oraz tworzenia marek lokalnych produktów i miejsc. Realizuje długofalowe programy rozwoju w oparciu o współodpowiedzialność i współpracę różnych środowisk i grup społecznych. Tworząc sieci współpracy, daje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi z różnych regionów w Polsce i na świecie.


Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się rewitalizacją w wymiarze naukowym, edukacyjnym i praktycznym, oraz miasta i instytucje zaangażowane w takie procesy na terenie całej Polski. Powstało w 1998 roku, z potrzeby wymiany doświadczeń, wypracowania rozwiązań prawnych oraz dokumentowania i upowszechniania dobrych prak-tyk. Ewolucyjne przekształcanie terenów miejskich z aktywnym udziałem ich mieszkańców i innych użytkowników oraz wsparcie publiczne dla takich procesów w obszarach dotkniętych kryzysem jest osią aktywności Stowarzyszenia. Więcej na www.forumrewitalizacji.pl.