Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie


CEL STUDIÓW:

Głównym celem studiów jest podnoszenie kwalifikacji w dziedzinie zintegrowanego zarządzania zrównoważonym rozwojem miast i gmin miejsko-wiejskich.

Istotą zarządzania zintegrowanego jest uwzględnianie szerokiego kontekstu funkcjonowania miasta i podejmowanie kompleksowych działań na rzecz jego rozwoju, w zgodzie m.in. z wytycznymi Unii Europejskiej. Narzędzia zintegrowanego zarządzania umożliwiają sprawne przekładanie wielu strategii i programów krajowych, regionalnych i europejskich na zrównoważone i skuteczne działania na szczeblu lokalnym.

Zarządzanie zintegrowane – synergicznie łącząc osiągnięcia nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych – umożliwia np. wykorzystywanie usług ekosystemów dla podnoszenia jakości życia w mieście; zwiększa konkurencyjność miasta przez poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej; usprawnia gospodarkę przestrzenną oraz efektywne zarządzanie zasobami krajobrazu i dziedzictwem kulturowym; ułatwia kształtowanie obrazu miasta, realizację nowych inwestycji infrastrukturalnych, prowadzenie procesów rewitalizacji oraz rozwój zrównoważonego budownictwa.

ULOTKA: plik pdf

Politechnika Krakowska
Międzynarodowe Centrum Kształcenia
ul. Skarżyńskiego 1, 31-866 Kraków

E: mck@pk.edu.pl
GRUPY DOCELOWE:
  • Przedstawiciele samorządów, urzędnicy, urbaniści, konsultanci.
  • Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnych samorządach lub administracji.
  • Pracownicy trzeciego sektora

CZAS TRWANIA STUDIÓW: 2 semestry, 210 godzin.

ROZPOCZĘCIE ZAJĘĆ: luty/marzec 2020
ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ: luty/marzec 2021

Zajęcia odbywają się w siedzibie Międzynarodowego Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz w laboratoriach PK i w terenie,
-- w piątki, w godzinach 15:00-20:00,
-- w soboty, w godzinach 10:00-17:15.

Szczegółowy harmonogram zjazdów w roku akademickim 2019/2020 zostanie opublikowany we wrześniu br.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
  • ukończenie studiów wyższych,
  • terminowe zgłoszenie (przesłanie formularza aplikacyjnego wraz z dokumentacją na adres: mck@pk.edu.pl),
  • wniesienie opłaty za studia.
Procedura aplikacyjna jest opisana w zakładce REKRUTACJA.

LICZBA SŁUCHACZY: 15-30 osób
PROGRAM:

W programie studium kładzie się nacisk na prezentację dobrych przykładów zintegrowanego zarządzania oraz nauczanie praktycznych narzędzi włączania do procesów decyzyjnych organizacji pozarządowych, przedstawicieli mieszkańców, biznesu i nauki oraz budowania partnerstw międzysektorowych.

W roku 2018 nasz kierunek otrzymał certyfikat „Studia z Przyszłością” przyznawany najbardziej nowoczesnym iinnowacyjnym kierunkom studiów w Polsce.


ORGANIZATORZY Studium i Seminarium ZZRM

Międzynarodowe Centrum Kształcenia PK

Celem Centrum, założonego w 1985 r., było kształcenie urbanistów i podnoszenie kwalifikacji kadr inżynierskich w krajach rozwijających się. Obecna działalność Centrum obejmuje prowadzenie kursów przygotowujących cudzoziemców z różnych krajów świata do studiów i badań naukowych w dziedzinie architektury, innych dziedzinach nauk technicznych, ekonomicznych, artystycznych i humanistycznych. Nadrzędną misją Centrum jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju.


Fundacja Sendzimira

Fundacja inicjuje i wspiera projekty edukacyjne, badawcze i praktyczne mające na celu poprawę kondycji środowiska naturalnego i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Uczestniczy w inicjatywach lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych. Misją Fundacji Sendzimira jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi.


PARTNERZY Studium i Seminarium ZZRM

INTBAU Polska – International Network for Traditional Building, Architecture & Urbanism

INTBAU – Międzynarodowe Zrzeszenie na Rzecz Tradycyjnego Budownictwa, Architektury i Urbanistyki, jest międzynarodową organizacją wspierającą tradycyjne budownictwo, zachowanie lokalnego charakteru regionów oraz tworzenie przyjaznych ludziom miejsc do życia. INTBAU ma obecnie ok. 5 tys. aktywnych członków w ponad stu krajach. Na świecie działa 22 niezależnych filii INTBAU, które poprzez edukację, szkolenia i publikacje zachęcają do rewaloryzacji lokalnych tradycji, rzemiosł i budynków oraz tworzenia nowych struktur z poszanowaniem wartości kulturowych i krajobrazowych.


ICLEI – Local Governments for Sustainability

ICLEI – Samorządy Lokalne na rzecz Zrównoważonego Rozwoju to globalna sieć miast, od ponad 20 lat zaangażowana w promowanie zrównoważonego rozwoju na poziomie lokalnym i aktywna w takich obszarach jak np. energia i zmiany klimatu, bioróżnorodność, mobilność, zrównoważone zamówienia publiczne, gospodarka wodna, partycypacja społeczna i zarządzanie zrównoważonym rozwojem miast. Sieć zrzesza ponad tysiąc członków na całym świecie. Misją ICLEI jest wspieranie miast w ich wysiłkach na rzecz tworzenia lepszych miejsc do życia.


MiLA – Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Fundacja pomaga mieszkańcom różnych regionów dostrzec bogactwo dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego miejsc, w których żyją, by potrafili odpowiedzialnie i twórczo wykorzystać je do rozwoju lokalnego. Kreuje nowe rozwiązania w dziedzinie turystyki zrównoważonej, przedsiębiorczości, partycypacji społecznej, edukacji ekologicznej, ekonomicznej i rozwojowej oraz tworzenia marek lokalnych produktów i miejsc. Realizuje długofalowe programy rozwoju w oparciu o współodpowiedzialność i współpracę różnych środowisk i grup społecznych. Tworząc sieci współpracy, daje możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy ludźmi z różnych regionów w Polsce i na świecie.


Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji

Stowarzyszenie zrzesza osoby zajmujące się rewitalizacją w wymiarze naukowym, edukacyjnym i praktycznym, oraz miasta i instytucje zaangażowane w takie procesy na terenie całej Polski. Powstało w 1998 roku, z potrzeby wymiany doświadczeń, wypracowania rozwiązań prawnych oraz dokumentowania i upowszechniania dobrych prak-tyk. Ewolucyjne przekształcanie terenów miejskich z aktywnym udziałem ich mieszkańców i innych użytkowników oraz wsparcie publiczne dla takich procesów w obszarach dotkniętych kryzysem jest osią aktywności Stowarzyszenia. Więcej na www.forumrewitalizacji.pl.

Deklaracja dostępności