Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie
GRUPY DOCELOWE
 1. Przedstawiciele samorządów, urzędnicy miejscy, urbaniści, konsultanci.
 2. Studenci i absolwenci planujący kariery w lokalnych samorządach lub administracji.
PROWADZĄCY
 1. dr Tomasz Bergier (AGH) – gospodarka komunalna, inżynieria ekologiczna, usługi ekosystemów
 2. prof. Andreas Billert (UniversitaetViadrina), Dagmara Mliczyńska-Hajda (Forum Rewitalizacji) – rewitalizacja miast
 3. dr Michał Czepkiewicz (Uniwersytet Adama Mickiewicza) – Open GIS, pozyskiwanie danych od mieszkańców, publiczny dostęp do geodanych
 4. dr Tomasz Dorożyński, dr Agnieszka Dorożyńska (Uniwersytet Łódzki) – finansowanie projektów zintegrowanych, fundusze unijne
 5. dr hab. Łukasz Gaweł (Uniwersytet Jagielloński) –Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca
 6. Marcin Hyła (Miasta dla Rowerów) – ruch rowerowy w mieście
 7. dr Anna Januchta-Szostak (Politechnika Poznańska) – woda w miejskiej przestrzeni publicznej
 8. dr Tomasz Jeleński (Politechnika Krakowska) – podstawy zrównoważonej urbanistyki, obraz miasta, placemaking
 9. prof. Stanisław Juchnowicz (Krakowska Akademia im. A.F.Modrzewskiego) – projektowanie miast; ekologia miasta; infrastruktura społeczna
 10. dr Wojciech Korbel (Politechnika Krakowska) – aspekty legislacyjne
 11. prof. Wojciech Kosiński (Politechnika Krakowska) – projektowanie zintegrowane; piękno miasta jako czynnik prorozwojowy
 12. dr Jakub Kronenberg (Uniwersytet Łódzki) – usługi ekosystemów
 13. Paweł Lisicki (Urząd Miasta St. Warszawy) – zarządzanie zielenią miejską
 14. Marta Madejska (Kongres Ruchów Miejskich) – aktywność społeczna, ruchy miejskie
 15. dr Piotr Magnuszewski (Centrum Rozwiązań Systemowych) – ujęcie systemowe
 16. Karolina Maliszewska (Fundacja Sendzimira) – metody inicjowania i prowadzenia projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju, rozwiązywanie konfliktów środowiskowych, komunikacja społeczna
 17. Maciej Mycielski (MAU) – warsztaty urbanistyczne Charrette jako narzędzie urbanistyki obywatelskiej; zastosowanie kodeksów urbanistycznych dla realizacji projektów zintegrowanych
 18. prof. Aleksander Noworól (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Ekonomiczny) – zarządzanie strategiczne/zintegrowane, instrumenty rozwoju, rewitalizacja
 19. prof. Krystyna Pawłowska (Politechnika Krakowska) – partycypacja społeczna w kształtowaniu krajobrazu i obrazu miasta
 20. dr Kinga Racoń-Leja (Politechnika Krakowska) – projektowanie urbanistyczne
 21. prof. Andrzej Rudnicki,prof. Andrzej Szarata (PK) – zarządzanie mobilnością
 22. dr Iwona Wagner (Uniwersytet Łódzki, EuropeanRegional Centre for Ecohydrology(ERCE)) –resiliencja, zarządzanieadaptacyjne
 23. prof. Zbigniew K. Zuziak (Politechnika Krakowska) – planowanie przestrzenne
SCHEMAT KSZTAŁCENIA
ORGANIZACJA PROCESU EDUKACYJNEGO
Kształcenie w studium będzie zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności i będzie realizowane według filozofii nauczania przez doświadczenie (learning by doing), poprzez realizację projektówpraktycznych. Elementem kluczowym dla realizacji tego podejścia będzie zintegrowany projekt dyplomowy, którego forma i zakres będą wyróżniały się od zwykle realizowanych na polskich uczelniach: - będzie to projekt opracowywany w kilkuosobowych zespołach; - będzie realizowany w ścisłej współpracy z administracją samorządową i/lub biznesem; - jego tematyka będzie ustalona z przedstawicielami tych sektorów i dotyczyć będzie aktualnych, ważnych dla nich zagadnień; - do realizacji wybierane będą wyłącznie tematy o charakterze interdyscyplinarnym, wymagające zintegrowanego podejścia i zastosowania rozwiązań z wielu sektorów oraz dziedzin naukowych. Temat i zakres projektu dyplomowego zostanie wprowadzony na początku pierwszego semestru, tak aby studenci mieli czas na zapoznanie się z zadaniem, merytoryczne przygotowanie do niego, a także mieli możliwość omawiania go ze wszystkimi prowadzącymi zajęcia. W trakcie pierwszego semestru, przedmioty będą miały charakter wprowadzający, czas będzie podzielony pomiędzy wykłady (50-75%), a zajęcia projektowe/seminaria (25-50%). W semestrze drugim,zajęcia kursowe, seminaria i warsztaty, będą uzupełnieniem i praktycznym rozwinięciem przedmiotów z semestru pierwszego. W drugim semestrze nie przewiduje się w ogóle zajęć w formie wykładów. Większość czasu i energii uczestników w jego trakcie,poświęcone będzie pracom nad projektem dyplomowym.Wramach wszystkich zajęć w tym semestrze, na pracę nad projektem dyplomowym prowadzący będą przeznaczali minimum 50% czasu. Dzięki takiemu podejściu, zdobyta wiedza teoretyczna będzie na bieżąco weryfikowana i utrwalana w trakcie praktycznych rozważań i analiz, a zakres i złożoność analizowanych problemów ma skłaniać słuchaczy studium do wielokrotnego powracania do treści przekazywanych na zajęciach, pogłębiania i utrwalania zdobytej wiedzy oraz samodzielnego studiowania źródeł. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES TEMATYCZNY
 1. Wprowadzenie do zrównoważonego rozwoju: główne wyzwania przed którymi stoją europejskie miasta (zmiany klimatu, zmiany demograficzne, integracja społeczna, polityka mieszkaniowa, transport, miejskie ekosystemy, krajobraz, przestrzeń publiczna itp.). Konieczność zintegrowanego zarządzania miastem.
 2. Zintegrowane zarządzanie zrównoważonym rozwojem w mieście. Dlaczego zrównoważone miasta lepiej funkcjonują we współczesnym świecie? Zasady i wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Integrowanie zasad ochrony środowiska, aspektów społecznych z efektywnością ekonomiczną. Metody inicjowania i prowadzenia inicjatyw i projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju.
 3. Myślenie systemowe, dynamika systemów.
 4. Gospodarka komunalna. Najnowsze trendy i rozwiązania w zakresie gospodarki wodnej (ścieki komunalne, wody deszczowe), gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki energetycznej. Łączenie zagadnień gospodarki komunalnej z ochroną przeciwpowodziową. Zintegrowane podejście systemowe.
 5. Usługi ekosystemów. Wykorzystanie ekosystemów dla zrównoważonego rozwoju miasta. Metody i zastosowania wyceny usług ekosystemów. Włączanie ich w zarządzanie miastem. Związki z gospodarką komunalną i urbanistyką – zielona infrastruktura.
 6. Polityka społeczna. Polityka mieszkaniowa. Przeciwdziałanie wykluczeniu.
 7. Zrównoważona urbanistyka i gospodarka przestrzenna. Uspołecznione kształtowanie przestrzeni publicznej.
 8. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.
 9. Partycypacja społeczna na rzecz zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi prowadzenia dialogu z interesariuszami (m.in. narzędzia ISIS).
 10. Piękno miasta. Ochrona dziedzictwa architektonicznego. Zarządzanie trwałym obrazem miasta.
 11. Zintegrowany transport. Zarządzanie mobilnością.
 12. Finansowanie projektów, miejski wymiar polityki UE. Partnerstwa międzysektorowe.
CERTYFIKAT ATKISSON GROUP (opcjonalny)
  Poza uzyskaniem dyplomu ukończenia studium, dla zainteresowanych uczestników będzie istniała dodatkowa możliwość uzyskania certyfikatu firmowanego przez AtKissonGroup, uprawniającego do komercyjnego korzystania z metody VISIS oraz dającego dostęp do materiałów szkoleniowych. W tym celu,uczestnicy, po zakończeniu edukacji w studium, będą zobowiązani przygotować i przeprowadzić warsztaty z grupą interesariuszy, dla których zrealizują proces ISIS na przykładzie wybranego zagadnienia związanego ze zintegrowanym zarządzaniem. W działaniach tych będą wspierani i monitorowani przez wykładowców studium.

Oprac.: Tomasz Jeleński, Tomasz Bergier, Karolina Maliszewska, Jakub Kronenberg

Deklaracja dostępności