Międzynarodowe Centrum Kształcenia Politechniki Krakowskiej oraz Fundacja Sendzimira

zapraszają na Studia Podyplomowe


Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

"... chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!".
Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie


„Od ponad dwudziestu lat wspieramy miasta w ich wysiłkach na rzecz tworzenia lepszych miejsc do życia. Wiele się zmieniało w tym czasie: język, którym się porozumiewamy, narzędzia, które stosujemy, cele, które sobie wyznaczamy.

Wolfgang Teubner, dyrektor ICLEI w Europie

Jedno pozostaje bez zmian: społeczność podobnie myślących praktyków – wspólnie uczących się i pracujących, doskonalących umiejętności i dzielących się najlepszymi praktykami – jest tym, co czyni zrównoważony rozwój miast realnym.

Cieszę się dostrzegając pojawienie się tej społeczności w Polsce i chcę pogratulować Fundacji Sendzimira, Politechnice Krakowskiej i INTBAU Polska inicjatywy Studium ZZRM, która pojawia się w bardzo odpowiednim czasie. Jestem pewny, że kompetencje, umiejętności i kontakty, które stoją za tym programem, przyniosą wiele korzyści administracjom lokalnym i nie mogę się doczekać powitania absolwentów Studium jako członków naszej globalnej sieci!”

Program studiów w sposób trans-dyscyplinarny wiąże dziedziny nauk humanistycznych (historia budowy miast), społecznych (ekonomia środowiska, zarządzanie, administracja), nauk przyrodniczych (ochrona środowiska) oraz nauk technicznych (projektowanie urbanistyczne, planowanie przestrzenne, inżynieria ekologiczna, organizacja transportu).

Realizowane przedmioty ukazują nowe zjawiska zachodzące we współczesnych miastach (np. ruchy miejskie, dostosowanie do zmian klimatu, programy rewitalizacji) oraz kształcą kompetencje w nowych, aktualnych dziedzinach (np. ekonomii ekologicznej, usług ekosystemów miejskich, błękitno-zielonej infrastruktury, zarządzania mobilnością, partycypacji społecznej w gospodarce przestrzennej) i uczą nowych umiejętności (zarządzania adaptacyjnego, zarządzania rozwojem terytorialnym, zarządzania dziedzictwem, stosowania technologii OpenGIS, zarządzania systemami złożonymi, projektowania i zarządzania zintegrowanego).

Kierunek ZZRM odpowiada na oczekiwania jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w poprawę jakości środowiska miejskiego i partycypację społeczną z zarządzaniu miastem. Partnerami Studiów są organizacje uczestniczące w określaniu nowych kierunków rozwoju polskich miast, m.in. Forum Rewitalizacji i Fundacja Sendzimira. Przy doskonaleniu programu współpracujemy ze Stowarzyszeniem Metropolia Krakowska (którego członkami są Miasto Kraków i 14 otaczających je gmin) oraz łódzkim Stowarzyszeniem Społecznie Zaangażowani.

Kształcenie jest zorientowane na zdobywanie praktycznych umiejętności i realizowane według zasad nauczania przez doświadczenie (learning by doing) poprzez realizację projektów praktycznych. Elementem kluczowym dla realizacji tego podejścia jest zintegrowany projekt dyplomowy, którego forma i zakres wyróżniają się na tle zwykle realizowanych na polskich uczelniach:

  • Prace dyplomowe są realizowane na wniosek wybranych gmin reprezentowanych przez słuchaczy i we współpracy z administracją samorządową;
  • nad projektamipracujemy w kilkuosobowych zespołach;
  • tematyka i cele są ustalane z przedstawicielami różnych sektorów i dotyczą aktualnych zagadnień, ważnych dla społecznościlokalnej;
  • do realizacji wybierane są wyłącznie tematy o charakterze interdyscyplinarnym, wymagające zastosowania rozwiązań z wielu dziedzin nauki i podejścia zintegrowanego.
Podczas zajęć wykorzystywane są sale dydaktyczne oraz laboratorium komputerowe Międzynarodowego Centrum Kształcenia PK. Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Zarządzanie Mobilnością są prowadzone w laboratorium modelowania organizacji transportu Wydziału Inżynierii Lądowej PK.


Cechy szczególne SP Zarządzanie Zrównoważonym Rozwojem Miast

Na tle studiów o podobnych profilach, SP ZZRM wyróżnia się trans-dyscyplinarnym, zintegrowanym programem oraz różnorodnością kadry dydaktycznej (złożonej z przedstawicieli dziesięciu uczelni – w tym zagranicznych – i ośmiu organizacji pozarządowych).

Studia są prowadzone w języku polskim, ale czerpią ze światowych doświadczeń w dziedzinie zrównoważonego rozwoju miast. Partnerami kierunku są dwie międzynarodowe sieci: INTBAU (International Network for Traditional Building, Architecture and Urbanism) www.intbau.org i ICLEI – Local Governments for Sustainability, www.iclei.org.

Przedmioty i kadra SP ZZRM

przedmiot prowadzący
Aktywność społeczna, ruchy miejskie mgr Agnieszka Reiske
Błękitno-zielona infrastruktura, Gospodarka komunalna i Inżynieria ekologiczna dr hab. Tomasz Bergier
Doświadczenia projektowania i budowy nowych miast prof.zw. Stanisław Juchnowicz
Ekonomia ekologiczna i Usługi ekosystemów miejskich prof.n. Jakub Kronenberg
Finansowanie projektów zintegrowanych, fundusze unijne dr Tomasz Dorożyński
Inicjowanie i realizacja projektów zrównoważonego rozwoju mgr Karolina Maliszewska
Koncesja i PPP w gospodarce komunalnej: aspekty prawne dr Tomasz Srokosz
Kształtowanie przestrzeni publicznej dr Tomasz Jeleński
Monitorowanie i zarządzanie zielenią miejską przy wykorzystaniu technologii geoinformacyjnych prof.n. Piotr Wężyk
Narzędzia zrównoważonej urbanistyki mgr Maciej M. Mycielski
Open GIS, pozyskiwanie danych od mieszkańców, publiczny dostęp do geodanych mgr Michał Czepkiewicz
Partycypacja społeczna w zarządzaniu krajobrazem prof. Krystyna Pawłowska
Planowanie - aspekty legislacyjne dr Wojciech Korbel
Planowanie przestrzenne prof.zw. Zbigniew K. Zuziak
Planowanie przestrzenne dr Hanna Hrehorowicz Gaber
Podejście systemowe w zarządzaniu miastem dr Piotr Magnuszewski
Podstawy urbanistyki i Obraz miasta dr Tomasz Jeleński
Programy i procesy rewitalizacji dr Andreas Billert
Projektowanie urbanistyczne dr Kinga Racoń-Leja
Projektowanie zintegrowane prof.zw. Wojciech Kosiński
Resiliencja, zarządzanie adaptacyjne, ekologia miasta dr Iwona Wagner
Rozwiązywanie konfliktów środowiskowych, komunikacja społeczna mgr Karolina Maliszewska
Ruch rowerowy w mieście mgr Marcin Hyła
Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca mgr Andrzej B. Kutiak
Zarządzanie historycznym dziedzictwem miejsca prof.n. Łukasz Gaweł
Zarządzanie mobilnością prof. Andrzej Rudnicki
Zarządzanie mobilnością prof.n. Andrzej Szarata
Zarządzanie rozwojem terytorialnym i Instrumenty rozwoju terytorialnego prof. Aleksander Noworól
Zarządzanie zielenią miejską mgr Paweł Lisicki

Deklaracja dostępności